Madlax  (2004)

Tên tiếng Nhật: マドラックス
Loại: TV
Studios: Bee Train
Nhà sản xuất: Victor Entertainment
Phân Loại: PG-13
Bình luận