Sheng Shi Zhuang Niang  (2018)

Tên tiếng Nhật: 盛世妆娘
Tên tiếng Anh: The Beauty Blogger
Tên khác: Shengshi Zhuangniang
Thể loại: Drama , Game , Historical , Romance , Shoujo
Loại: ONA
Phân Loại: PG-13
Bình luận